Działalność Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu

Szanowni Rodzice

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1)     przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2)     szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

3)     szkół ponadpodstawowych;

4)     placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

5)     ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

6)     domów wczasów dziecięcych;

7)     szkolnych schronisk młodzieżowych.

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dla tych dzieci Dyrektor Szkoły  ma obowiązek zorganizować zajęcia w oddziale przedszkolnym lub w szkole podstawowej.

W związku z powyższym, bardzo proszę zainteresowanych Rodziców o złożenie stosownego wniosku.

Wnioski znajdują się w sekretariacie w szkole.

 

Z poważaniem Jolanta Kucaba