Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Nasz szkoła bierze udział w IV Międzynarodowym Projekcie Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” Głównymi celem projektu jest:

• kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski

• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

• dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

• poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu,

• dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,

• uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

• przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

• budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka.