Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W myśl § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.


Nauka zdalna oznacza, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pozostają w domach i kontaktują się z uczniami oraz ich rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz innych rekomendowanych prze MEN narzędzi, metod i form informatycznych. Zgodnie z §2. Ust.1:

 1) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 1. a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 2. b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela, np. Nowa Era na  portalu dlanauczyciela.pl zamieściła  specjalną sekcję NAUKA ZDALNA, w której sukcesywnie umieszczać będzie dodatkowe materiały, które nauczyciel może przesłać swoim uczniom np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, maila lub wybranego komunikatora w mediach społecznościowych.

 

2) Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu–w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dopuszczalny jest również kontakt telefoniczny, esemesowy nauczyciela z uczniami oraz za pomocą komunikatorów Messenger zgodnie z obowiązującymi przepisami (uwzględniając wiek uczniów).


Zasady nauczania zdalnego

 • Wszyscy nauczyciele realizujący podstawę programową, są zobowiązani do wysyłania informacji do uczniów  przez ustalone wyżej formy komunikacji.
 • Jeżeli uczeń musi na dane zajęcia przygotować wybrane treści, omówić przesłane zadania, ewentualnie w miarę posiadanych możliwości wydrukować, taką informację musi mieć przekazaną wcześniej. Dlatego zadania na dany dzień są wysyłane do ucznia przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 • Nauka zdalna uczniów odbywać się będzie zgodnie z ramowym planem nauczania oraz tygodniowym rozkładem zajęć.
 • W godzinach przypadających na realizację zajęć (jeżeli istnieje taka konieczność godziny te mogą być ustalone indywidualnie między nauczycielem a daną klasą) nauczyciel jest dostępny dla uczniów online,  jest zalogowany na dzienniku elektronicznym, jest dostępny pod telefonem lub kontaktuje się z uczniami danej klasy za pomocą innych komunikatorów online. W czasie przypadającym na realizację planowych zajęć uczniowie pracują nad treściami zaproponowanymi przez nauczyciela. Do zadań uczniów należy rozwiązanie zadań przesłanych przez nauczycieli, opracowanie materiału dotyczącego danej lekcji, oglądanie go w formie wizualnej, sporządzanie notatek dotyczących danego zagadnienia lub realizacja            w miarę możliwości lekcji wirtualnych. Uczniowie w trakcie pracy zdalnej na poszczególnych przedmiotach, mają zapewnioną możliwość zadawania pytań  nauczycielom, którzy za pomocą wybranej formy komunikacji na te pytania odpowiadają.
 • Począwszy od klasy V nauczyciele komunikują się bezpośrednio z uczniami przy jak najmniejszym obciążeniu rodziców. Uczniowie klas młodszych I- III mają przesyłane informacje, zadania i materiały do zdalnej pracy  za pośrednictwem rodziców.
 • Każdy nauczyciel jest zobowiązany do indywidualizowania pracy z uczniami z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych  uczniów, w tym uczniów                 o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowywane przez nauczycieli materiały uwzględniać powinny indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów wynikające              z orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zgodnie z obowiązującym planem zajęć wychowawcy raz w tygodniu organizują lekcję wychowawczą. Tematyka tych lekcji powinna uwzględniać sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu sytuację bieżącą, wskazywać sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją. Podczas tych zajęć wychowawcy powinni analizować trudności wynikające z indywidualnej nauki prowadzonej na odległość, ale również zalety takiej nauki. Uczniowie mogą dzielić  emocji uczniów, ich indywidualnych problemów.
 • Nauczyciele biblioteki oraz świetlicy szkolnej adekwatnie do swojego planu zajęć opracowują dla uczniów propozycje dotyczące oferty edukacyjnej proponowanej przez TVP, polecające wysłuchanie wskazanych audiobooków, a także materiały edukacyjne  dotyczące emocji, organizowania własnej nauki, wypoczynku, organizacji czasu wolnego, zdrowego odżywiania, profilaktyki koronawirusa, organizowania miejsca do nauki własnej w domu, rozwijania zainteresowań oraz inne. Materiały te  będą przekazywane uczniom oraz zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
 • Kontakt nauczycieli, rodziców i uczniów z dyrektorem możliwy jest za pomocą telefonu, dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej.
 • Praca uczniów podlegać będzie ocenie. Ocenione wytwory pracy uczniów należy dokumentować w formie elektronicznej lub papierowej.
 • Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami (w imieniu dyrektora szkoły) określi formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami. Konsultacje rodziców z nauczycielami mogą odbywać się poprzez wiadomości przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie, jeżeli nauczyciel udostępni rodzicowi prywatny numer telefonu. O ustalonych formach kontaktu oraz zasadach konsultacji wychowawca poinformuje rodziców swoich wychowanków.

HIGIENA PRACY

 • Podczas nauki zdalnej należy uwzględnić higienę pracy uczniów oraz możliwości technologiczne, jakimi dysponuje dziecko, wiek oraz możliwości percepcyjne uczniów.
 • Stanowisko powinno być tak zaprojektowane, aby zapewnić dostateczną przestrzeń pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu rąk.
 • Ekran monitora nie może być ustawiony naprzeciwko okna, wtedy odbija się w nim światło.
 • Klawiatura powinna być oddalona o co najmniej 10 cm od krawędzi biurka.
 • Odległość oczu od monitora powinna wynosić od 40 cm do 75 cm.
 • W trakcie pisania nadgarstki powinny być podparte.
 • Między ramieniem a przedramieniem powinien być co najmniej kąt prosty.
 • Należy siedzieć wyprostowanym, opartym, rozluźnić barki.
 • Powierzchnia blatu biurka powinna być matowa.
 • Krzesło powinno być obrotowe i posiadać podłokietniki.
 • Jeżeli ma się podnóżek, należy używać go, gdyż zapewnia on naturalną pozycję stóp.
 • Odległość pomiędzy sąsiadującym monitorem powinna wynosić co najmniej 60 cm;
 • Wilgotność powietrza nie powinna być mniejsza niż 40%.
 • Należy zrobić przerwę po każdej godzinie pracy, co najmniej 5 minut, w tym czasie najlepiej spojrzeć za okno lub najdalej położony punkt, zrób kilka przysiadów, wymachów itp.
 • Należy mrugać oczami! W czasie pracy przy komputerze nasze oczy rzadziej mrugają, więc nie są nawilżane.
 • Jeżeli nie ma przeciwskazań lekarskich należy używać kropli nawilżających do oczu; Jeżeli nie ma przeciwskazań lekarskich należy używaj okularów z powłoką antyrefleksyjną, jeżeli nie ma wady wzroku można kupić okulary „zerówki” z taką powłoką – u optyka!
 • Nasze oczy powinny znajdować się na wysokości górnej krawędzi monitora, tak aby kierować je ku dołowi, nie ku górze, dostosowując wysokość krzesła lub monitora.
 • Należy zainstalować program, który dostosowuje jasność oraz barwy Twojego monitora w zależności od pory dnia i eliminuje szkodliwe światło niebieskie np. program f.lux.
 • Opracowany przez nauczycieli tygodniowy zakres materiału powinien zostać przygotowany tak, aby nadmiernie nie obciążać uczniów.

 

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci – dla dzieci

 • Telefon zaufania dla dzieci to 116 111.
 • Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona naprawdę jest. Mówi, że ma 8 lat, ale może mieć 40!
 • Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet! Zawsze skonsultuj to z rodzicami.
 • Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu. Powiedz też, jeśli szukając informacji, trafiłeś na stronę, która namawia do nienawiści lub do czegoś dziwnego.
 • Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu.
 • Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku. Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. Użyj swojej fantazji. Na pewno wymyślisz coś ciekawego!
 • Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć.
 • Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.
 • Dbaj o swoje hasło jak o największą tajemnicę. Wymyśl takie, które będzie trudne do odgadnięcia. Niech to nie będzie Twoje imię ani imię najlepszej przyjaciółki.
 • Dbaj o bezpieczeństwo swoich przyjaciół. Nie podawaj nikomu ich danych, nie publikuj zdjęć bez ich zgody. Nie wiesz, jaki ktoś zrobi z nich użytek, a kiedy je wysyłasz lub umieszczasz w Internecie, nie masz już nad nimi kontroli.
 • Zabezpiecz komputer. Używaj dobrego programu antywirusowego, dbaj, by baza wirusów była aktualna. Nie otwieraj e-maili od nieznajomych, nie klikaj na linki podesłane przez obcą osobę – mogą Ci zawirusować komputer!
 • Szanuj prawo własności w Sieci. Zawsze podawaj źródło pochodzenia materiałów znalezionych w Internecie.
 • Zainstaluj program antywirusowy.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci – dla rodziców i nauczycieli?

 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100.
 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
 • Aktualizuj oprogramowanie komputerowe i mobilne.
 • Nie instaluj w telefonie niepotrzebnych aplikacji.
 • Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
 • Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
 • Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
 • Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
 • Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
 • Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
 • Stosuj inne hasło na każdym portalu.
 • Czytaj regulaminy.
 • Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL, czy zaczyna się od https:/ i czy jest zamknięta kłódka obok paska adresu.
 • Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.
 • Zawsze sprawdzaj 2 razy numer konta odbiorcy, jeżeli robisz przelew przez Internet.
 • Uważaj na “phishing” - próba wyłudzenia informacji ma miejsce wtedy, gdy ktoś próbuje nakłonić Cię do podania danych osobowych przez Internet. Wyłudzanie informacji zwykle odbywa się za pośrednictwem e-maili, reklam lub stron, które wyglądają podobnie do stron, z których już korzystasz. Ktoś, kto próbuje wyłudzić informacje, może na przykład wysłać Ci e-maila, który wygląda, jakby został wysłany przez Twój bank, i zawiera prośbę o podanie danych Twojego konta bankowego.
 • Korzystaj z dwuetapowej weryfikacji - konfiguracja weryfikacji dwuetapowej znacznie zmniejszy szansę na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do konta.
 • Jeżeli zostawiasz dziecku komputer na dłużej, możesz używać programów do kontroli rodzicielskiej.
 • Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej: https://uodo.gov.pl/pl/138/1459.

 

WSKAZÓWKI PRACY  ZDALNEJ DLA UCZNÓW:

 

 • Pracuj systematycznie.
 • W czasie przypadającym na poszczególne zajęcia wszystkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniaj z nauczycielem w sposób z nim ustalony.
 • Zadbaj o odpowiednie warunki pracy zdalnej:
 1. spożyj zdrowy posiłek oraz przygotuj sobie wodę,
 2. przewietrz pokój,
 3. uporządkuj biurko,
 4. przygotuj niezbędne materiały edukacyjne tj.: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, przybory do pisania.
 5. Pozbądź się wszystkich rozpraszaczy, np. zbędne bibeloty, grające radio lub telewizor.
 6. rób przerwy między pracą nad poszczególnymi przedmiotami.