PRZED NAMI JUŻ KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,,MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

Już po raz drugi przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Krzu wraz z wychowawcą P. Magdaleną Nowak będą mieli okazję realizować założenia projektu edukacyjnego Wydawnictwa Mac Edukacja i miesięcznika Bliżej Przedszkola ,,Mały Miś…”. Poprzedni udział w w/w projekcie zaowocował otrzymaniem Dyplomu Zmisiowanych Przedszkolaków, co jeszcze bardziej zmotywowało nas do jego kontynuacji w tym roku szkolnym.

 

Głównym celem projektujest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

 

Cele szczegółowe:

 

 1. a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

 

 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 • promocja przedszkola;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Realizacja modułów sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Tegoroczne moduły:

1)        Mały Miś – Czytające Przedszkolaki

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym.

Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

W odpowiedzi na kierunki polityki MEN na rok szkolny 2019/2020 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów polskich poetów i pisarzy. Przewiduje się stworzenie z uczestnikami projektu: „Listy książek, wierszy i bajek polskich twórców rekomendowanych do czytania dzieciom”.

 

2) Misiowy wolontariat                                                                    

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profilaktyka uzależnień; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.

Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości dobra i wzajemnej pomocy.

Cały rok będą prowadzone różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Mały Miś poprzez bajki i wierszyki pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęci do działania rodziców dzieci, by wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności lub włączyć się do działań o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze.

Działania rekomendowane to: udział w zbiórkach, organizowanie kiermaszu, udziałw akcjach informacyjnych np. #linia prosta, Dzień Autyzmu, działania na rzecz schronisk dla zwierząt. Działania do wyboru przez uczestników projektu.

 

3) Play with Little Teddy Bear

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: rozwijanie kreatywności.

Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w językach obcych.

Rozwijanie czytelnictwa: tworzenie słownika obrazkowego.

Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Propozycja dla anglistów pracujących w przedszkolach. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci. Realizacja zadań dowolna, dopasowana do możliwości dzieci i ich wieku. Dla nauczycieli anglistów – sympatyków projektu powstanie dedykowana grupa facebookowa „Play with Little Teddy Bear”, na której będzie można wymieniać się pomysłami na rozwijanie czytelnictwa w „duchu zmisiowania”.

 

4) Dzień Pluszowego Misia

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.

Wiodące kompetencje kluczowe: świadomość i ekspresja kulturalna.

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Zabawy czytelnicze z misiami (można przeprowadzić je według scenariusza zaproponowanego w materiałach lub wg własnej inwencji) oraz spotkanie on-line z Misiową Mamą i Misiowym Wujkiem Maciejem.

 

5) Mały Miś i prawa dziecka

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.

Wiodące kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się.

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych.

 

6) Bezpieczni z Małym Misiem

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profilaktyka uzależnień.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie.

Rozwijanie czytelnictwa: głośne czytanie dzieciom przez przedstawicieli instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.

W ramach modułu przedszkole zaprosi do współpracy instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp. Wspólne czytanie utworów dla dzieci, zabawy na temat bezpieczeństwa inspirowane literaturą – to propozycje, które uczestnicy projektu mogą uzupełniać o własne pomysły. Po raz kolejny Zmisiowani zwrócą uwagę na problem bezpieczeństwa w Internecie włączając się w Dzień Bezpiecznego Internetu. Działania warto uzupełnić o twórczość plastyczną dzieci – wykonać wspólnie plakat zachęcający do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

7)        Zmisiowany Dzień Matematyki

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: rozwijanie kompetencji matematycznych.

 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

Rozwijanie czytelnictwa: tworzenie opowieści matematycznych.

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Nauczyciele wspólnie z dziećmi dokończą opowieść matematyczną Misiowej Mamy i wspólnie wykonają do niej pomoce tj. misiowe liczmany.

 

8) Mali przedsiębiorcy!

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.

Wiodące kompetencje kluczowe: inicjatywność i kreatywność.

Rozwijanie czytelnictwa: udział dzieci w wybranej akcji na rzecz rozwijania czytelnictwa.

Zorganizowanie i zaplanowanie przez dzieci (oczywiście przy udziale nauczycieli) wybranej akcji czytelniczej: zbiórki książek, kiermaszu książki lub happeningu czytelniczego. Młodsze przedszkolaki mogą zaplanować spotkanie z rodzicami: „Poznaj moje ulubione książeczki”. Inną propozycją jest stworzenie „Misiowego Kącika Wymiany Książek” – zachęcenie rodziców, partnerów przedszkola, sponsorów do zorganizowania w przedszkolu przestrzeni do wymiany książek. Opracowanie regulaminu korzystania z kącika.

 

Tak wyglądają nasze tegoroczne działania…

Trzymajcie za nas kciuki!

Do misiowego zobaczenia!

opr. Magdalena Nowak