Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie

2. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej w naszej szkole na rok szkolny 2015/2016 trwają od dnia 03 marca do 10 kwietnia 2015 r.

3. Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I naszej szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 08.00-14.00.

4. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

- kartę zgłoszenia dziecka,

- w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

- zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (dotyczy dzieci, które spełniały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w innej placówce, niż SP Kierz)

5. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole lub do klasy pierwszej naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:

- poprawny numer PESEL dziecka,

- adres zameldowania dziecka,

- adres zamieszkania dziecka,

- numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,

- inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.

6. W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w kancelarii szkoły (tel. 81 517 93 53)

7. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 15 maja. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I, i do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona w szkole.

Poniższe dokumenty dostępne są teżdo pobrania i wypełnienia w kancelarii szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Regulamin rekrutacji do klasy I

 

   
© ALLROUNDER